Ochranné pásmo vodního zdroje je území, pro které se stanoví zvláštní režim. Co se týče režimu v daném území, rozlišujeme ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních. Ochranné pásmo podzemního zdroje bývá většinou oplocené a vstup je umožněn pouze povolaným osobám. U povrchového zdroje je ochranné pásmo obvykle označené značkou, přičemž jsou vydány příslušná omezení a zákazy podle dikce zákona o vodách.

Vrtná souprava

Volba konstrukčního typu studny je jednou ze základních otázek při plánování studny. V zásadě přichází na řadu volba mezi vrtanou a kopanou studnou. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto základních typů studní?

Pokud máte vlastní neboli domovní studnu, nemusí to nutně znamenat, a také v drtivé většině to neznamená, že musíte platit poplatek za odběr podzemní vody z vaší studny. Poplatek není automaticky spojen ani s povolením k odběru podzemní vody.

Studna musí být umístěna v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a na takovém místě, aby nedocházelo k ovlivňování vydatnosti sousedních, již zbudovaných studní.

Správná péče o studnu se neobejde bez pravidelné kontroly a čištění, což bývá spojeno se sestupem do nitra studny. Při sestupu do studny však hrozí několik nebezpečí, která je nutno mít na zřeteli. Kromě pádu do hloubky připadá v úvahu i otrava podzemními plny.

Čas od času je třeba provést dezinfekci studny. Buď v případě zprovoznění studny po delší době, po povodni či v případě zásahu do tělesa studny. Dezinfekce studny přichází na řadu také v případě nenadále nevyhovujících výsledků mikrobiologických rozborů studniční vody.

Podle posledních údajů ministerstva zemědělství je prostřednictví veřejných vodovodů zásobováno 94,2 % obyvatelstva ČR (2014). Zbytek obyvatel se musí spoléhat na zásobování z individuálních zdrojů, mezi něž lze zařadit i domovní studny. Nemalý podíl obyvatel odebírá vodu na pití ze studny na chatách a chalupách.

Každý majitel studny by měl ve svém vlastním zájmu pravidelně kontrolovat její technický stav, zejména pokud je studniční voda používána jako pitná. Kontrolu stavu studny se doporučuje provádět minimálně jednou za rok, lépe však dvakrát. Vhodný čas pro kontrolu a případnou údržbu studny je na jaře a na podzim.

Poplatek za odběr podzemí vody je předepsán zákonem o vodách, přičemž je dáno, v jakých případech je odběratel povinen měřit množství odebrané vody, odvádět poplatek a v jaké výši.

Používáte vlastní studnu jako zdroj pitné vody a následkem povodní došlo k jejímu zatopení? V žádném případě neodebírejte po klesnutí hladiny vody, aniž by byla provedena patřičná sanace a kvalita vody nebyla ověřena laboratorním rozborem.