Vodoměr

V souvislosti s uvedením v platnost novely zákona o vodovodech a kanalizacích vznikla provozovatelům vodovodních sítí nová povinnost při výměně domovních vodoměrů.

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Vlastnictví vodovodních přípojek, jejich součástí je vždy vodoměr, ošetřuje § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Nezámrzná hloubka je závislá na zemině, kterou je vodovodní potrubí obsypáno. Nižší hodnoty se používají pro hlinité zeminy, vyšší pak pro štěrky.

Vodoměrná sestava je součást vodovodních přípojek jako soubor několika armatura tvarovek. Součástí vodoměrné sestavy je minimálně: uzávěr před vodoměrem, vodoměr, uzávěr za vodoměrem, zpětná klapka a vypouštěcí obvykle ventil.

Každá stavba obvykle zahrnuje i tzv. technická zařízení budov (zkráceně TZB), kam patří celá řada rozvodů. Mimo rozvody vytápění, vzduchotechniky a elektrorozvodů sem samozřejmě patří vodoinstalace a vnitřní kanalizace.

Pojem neoprávněný odběr vody z vodovodu je zakotven v zákoně o vodovodech a kanalizacích. Jedná se především o odběry vedené mimo vodoměry a v rozporu se smlouvou o dodávce vody.

Projektová dokumentace kanalizační přípojky musí obsahovat následující přílohy

Projektovou dokumentaci vodovodní či kanalizační přípojky je oprávněn zpracovat pouze projektant s příslušným odborným vzděláním. Projekt musí být autorizován osobou, která má dle platných právních předpisů oprávnění k projektové činnosti - tzv. autorizaci.

Projektová dokumentace vodovodní přípojky musí obsahovat následující přílohy