Projektová dokumentace kanalizační přípojky musí obsahovat následující přílohy:

  1. Technická zpráva - uvádí se návrhové množství splaškových a dešťových vod, v případě produkce  technologických vod jejich množství a kvalita (složení);
  2. Přehledná situace s vyznačením místa stavby (M 1:2000);
  3. Podrobná situace přípojky s uvedením katastrálních čísel dotčených nemovitostí, se zakreslením připojovaných objektů. Případně se vyznačí rušené žumpy či septiku (M 1:200 nebo 1:100);
  4. Podélný profil přípojky k zaústění do stoky s udáním nadmořských výšek odvodňovaných podzemních podlaží a terénu
  5. Výkres revizní nebo měrné šachty;
  6. Vzorové uložení potrubí a výkaz materiálu (použitých trub a tvarovek).