K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

  1. u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
  2. u vodovodních řadů  nad průměr 500 mm, 2,5 m,
  3. u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Ustanovení podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se vztahuje na vodovodní řady, nikoliv na vodovodní přípojky.

K ochraně vodovodních přípojek zákon žádná ochranná pásma nestanoví. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany.