Pokud jako odběratel vody z veřejného vodovodního řadu používáte část odebrané vody pro zalévání, je možné za tuto vodu neodvádět stočné.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu počítá s tím, že část vody odebrané z vodovodu může být spotřebována bez následného vypuštění do kanalizace – například závlahová voda.

Za toto množství odběratel nemusí odvádět stočné, tedy přibližně polovinu ceny za vodu, avšak pouze v případě, že zálivková voda byla odebrána v objemu větším jak 30 m3 za rok. Množství zálivkové vody je nutné prokázat měřením.

Podružný vodoměr

Měření proteklého objemu vody na závlahu musí být prováděno stanoveným měřidlem – podružným vodoměrem, pro který platí stejná pravidla jako pro hlavní fakturační vodoměr na vodovodní přípojce.

Množství vody odvedené do kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.

Podružný vodoměr si pořizuje vždy na vlastní náklady odběratel a nutno podotknout, že je i povinen zajistit pravidelné úřední ověření vodoměru – tzv. cejch, pokud mají být naměřené hodnoty podkladem pro fakturaci. Bez cejchování nelze uznat naměřené hodnoty.

Změna ve smlouvě

Osazení podružného vodoměru pro zálivkovou vodu je nutné probrat s vodárenskou společností (dodavatelem vody), která určí podmínky osazení vodoměru, provede kontrolu a zajistí vodoměr proti manipulaci. Nezbytná je rovněž změna ve smlouvě o dodávce vody.