Zařízení zvané domovní čistírna odpadních vod, lidově řečeno domácí čistička, nachází uplatnění při čištění odpadních vod pocházejících i individuální zdrojů znečištění. Individuální zdroj v těchto případech znamená malého rozsahu (od 2 do 40 ekvivalentních obyvatel) a třeba i místně vzdálených od stokové sítě.

Aktivace je základ

První oddíl na většině čističek je mechanické předčištění, kde obvykle na česlích dochází k zachycení nejhrubších nečistot, co do velikosti.

Srdcem každé ČOV je pak oddíl zvaný aktivace, kde probíhá odbourávání organického znečištění pomocí bakterií. Jelikož tyto bakterie vyžadují přítomnost kyslíku, je nutné oddíl aktivace provzdušňovat. K tomu to účelu slouží obvykle jemno-bublinná aerace, přičemž jsou do čištěné odpadní vody prostřednictvím aerační elementů vnášeny jemné bublinky vzduchu. Vzduch je to čističek dodáván pomocí dmychadla, které tvoří jejich nezbytné příslušenství.

Dalším oddílem na čistírnách odpadních vod je oddíl sedimentační, kde dochází k odsazení buď kalu či nerozpuštěných látek.

Cyklický provoz čistírny

Jelikož u individuálních zdrojů znečištění se často setkáváme s nepravidelnou produkcí odpadních vod, jsou často tyto domovní ČOV přizpůsobeny na nepravidelný provoz a pracují v cyklickém režimu. Provoz čistírny je pak řízen v závislosti na přítoku odpadní vody, tedy i dmychadlo je v provozu pouze pokud dochází k nátoku odpadní vody. Odtok vyčištěné vody z čističky může být rovněž nepravidelný, některé typy čistíren zahrnují jímku vyčištěné vody, z níž je prováděno odčerpání vody směrem do recipientu diskontinuálně v závislosti na výšce hladiny v jímce.

Kvalita odpadní vody na odtoku

Domovní čistírny mají jednu základní funkci – zajištovat vyhovující kvalitu vyčištěné vody na odtoku. Kvalita je hodnocena nejméně podle tří následujících ukazatelů:

  • BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku, sumární ukazatel obsahu organických látek ve vodě odbouratelných biologickou cestou,
  • CHSKCr – chemické spotřeba kyslíku, rovněž ukazatel obsahu koncentrace organických látek, avšak odstranitelných chemickou oxidací,
  • NL – nerozpuštěné látky.

Před pořízením domovní čistírny je potřeba hledět u jednotlivých výrobků nejen na garantované hodnoty ukazatelů na odtoku z čističky, ale zvážit i délku poskytované záruky, poskytovaný odborný servis, komplexnost dodávky (například i s projektem), zkušenosti a erudici dodavatele.