Balenou vodu kupuje téměř každý. Někdo jen čas od času, jiný často pro pravidelnou konzumaci. V nabídce je dnes k mání celá řada značek, můžeme si vybrat vodu perlivou či neperlivou, a to z nepřeberné nabídky mnoha příchutí.  Na balené vody ale myslí také legislativa, přičemž jsou rozeznávány čtyři kategorie. Ačkoliv o tomto rozdělení lidé málokdo ví, vždy platí, že kategorie musí být uvedena na etiketě láhve.

Předpisem, který hovoří o balených vodách, je vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy v gesci Ministerstva zdravotnictví.

V současné době se právě v souladu s ustanovením zmíněné vyhlášky můžete setkat s následujícími čtyřmi typy balených vod:

  • balená přírodní minerální voda
  • balená pramenitá voda
  • balená kojenecká voda
  • balená pitná voda

Rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi vody spočívá ve způsobu úpravy vody, a hlavně v různě přísných požadavcích na zdroj, odkud voda pochází.

Kategorie vody podle vyhlášky

Balená přírodní minerální voda je výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody, o kterém bylo vydáno osvědčení, popř. certifikát podle lázeňského zákona. Dále se může jednat o zdroj uznaný v jiném členském státu Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu. Může jít také o výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno osvědčení rovněž podle lázeňského zákona. V každém případě musí mít voda vlastnosti umožňující její použití jako potraviny.

Označením balená pramenitá voda lze označit výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která může být upravována pouze vyjmenovanými způsoby. Balená pramenitá voda je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými. Pramenitou vodu je možné pít v neomezeném množství každý den.

Za balenou kojeneckou vodu pak považujeme výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která nesmí být upravována žádným způsobem, s výjimkou ozařování UV zářením. Tato voda je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel. Avšak ne vždy je nutné pro přípravu kojenecké stravy použít balenou kojeneckou vodu.

Balená pitná voda je pak výrobek splňující požadavky na pitnou vodu podle vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s těmito požadavky se může jednat o vodu stáčenou přímo z vodovodu a také výrobce může tuto vodu chemicky upravovat rozličným způsobem. Po stránce kvalitativní se tedy může jednat o naprosto stejnou kvalitu, která se vám dostává z vodovodního kohoutku, avšak mnohdy za mnohonásobně vyšší cenu.

Možné způsoby úpravy balených vod

Pro jednotlivé typy balených vod jsou předepsány povolené způsoby úpravy.

Balenou přírodní minerální vodu lze upravovat pouze za účelem odstranění nestabilních látek, (například sloučenin železa a sloučenin síry) nebo odstraněním nežádoucích sloučenin např. arzenu, beryllia, a niklu. Pro tyto účely lze nasadit filtraci nebo dekantaci, s případným předchozím okysličením či provzdušňováním vzduchem obohaceným ozonem. Je možné také provést úplné nebo částečné odstranění volného oxidu uhličitého výhradně fyzikálními metodami. Naopak je možné i oxid uhličitý do vody přidávat. Vždy ale platí zásada, že se nesmí změnit skladba základních složek přírodní minerální vody a především při úpravě nesmějí vznikat škodlivé látky. Vodu nelze upravovat přidáním látek bránící růstu mikrobů.

Balenou pramenitou vodu lze upravovat podobně jako balenou přírodní minerální vodu.

Pro úpravu vody vzduchem obohaceným ozonem jsou dány přesné podmínky, za kterých je možné tento typ úpravy použít.

Balenou kojeneckou vodu nelze upravovat žádným způsobem, s výjimkou ozáření UV paprsky za stanovených podmínek. Nesmí být přidávány žádné látky s výjimkou oxidu uhličitého a zde platí podmínka, že pH nesmí klesnout pod 5.

Pro případ úpravy balené pitné vody lze použít celou řadu technologických postupů, stejných, které se používají k úpravě pitné vody dodávaných vodovodem – z kohoutku. Balené pitná voda může být rovněž sycena oxidem uhličitým a také může být uměle obohacena o minerální látky (např. vápník, hořčík, draslík, sodík).