Každá stavba obvykle zahrnuje i tzv. technická zařízení budov (zkráceně TZB), kam patří celá řada rozvodů. Mimo rozvody vytápění, vzduchotechniky a elektrorozvodů sem samozřejmě patří vodoinstalace a vnitřní kanalizace.

V případě potřeby zřízení vodovodní a kanalizační přípojky je obvykle doporučován následující postup.

Projektová dokumentace kanalizační přípojky musí obsahovat následující přílohy

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Projektová dokumentace vodovodní přípojky musí obsahovat následující přílohy

Každá nemovitost by měla mít vlastní přípojku, ta musí být položena kolmo na veřejnou vodovodní síť a nesmějí na ní být žádné odbočky. A jaké jsou další technické požadavky na tuto stavbu?

Každá nemovitost má mít vlastní kanalizační přípojku, jen ve výjimečných situacích a se souhlasem správce stokové sítě lze připustit, aby více budov mělo jednu přípojku. Kanalizační přípojka má být co nejkratší, vedená v přímém směru kolmo na veřejnou kanalizaci. A jaké jsou další technické požadavky na tuto stavbu?

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.